Archive - Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology: Dec 2016, 7 (6), 8 articles.

Dec
2016
25 Dec, 2016

DOI 10.17795/jjhr-34377

AUTHORS

Mohammad Hosein Baghianimoghadam, Maryam Saki, Ebrahim Khodkar, Mehrdad Baghianimoghadam, Esmat Rahavi, Nahid Ardian

Final Published
Dec
2016
28 Dec, 2016

DOI 10.17795/jjhr-34799

AUTHORS

Mehdi Asgari, Mohammad Hossein Sarmast Shoushtari, Mojtaba Omidvar, Gholam Reza Shamsaie, Abdolhassan Talaiezadeh, Davood Kashipazha

Final Published
Dec
2016
28 Dec, 2016

DOI 10.17795/jjhr-36154

AUTHORS

Masoumeh Azizi, Sedigheh Hosseinpour Delavar, Abdolamir Saiiari

Final Published
Dec
2016
28 Dec, 2016

DOI 10.17795/jjhr-37936

AUTHORS

Omran Ahmadi, Yahya Rasoulzadeh, Asghar Abbaspour, Pouya Sheikh Damanab, Mitra Rahimzadeh, Fatemeh Keshizadeh, et al.

Final Published
Dec
2016
28 Dec, 2016

DOI 10.17795/jjhr-39249

Final Published
Dec
2017
04 Dec, 2017

DOI 10.17795/jjhr-40440

AUTHORS

Afsaneh Alivand, Maryam Aghaamiri, Gelavij Mahmoodi, Ali Akbar Mohammadi, Abdolhassan Doulah

Final Published
Dec
2016
28 Dec, 2016

DOI 10.17795/jjhr-43527